I WILL NOT WEAR SOMEONE ELSE'S FEAR

Donate

Totuuden henki
Published on Jan 25, 2021
https://koronarealistit.com/category/maskit/

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskematto-
muuteen. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielival-
taisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.

Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE
309/1993 vp) todetaan, että perustuslain 7 §:n piiriin kuuluva henkilökohtainen vapaus on luon-
teeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa paitsi ihmisen fyysistä koskemattomuutta myös hänen
tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. --- >

Säännöksellä on läheinen yhteys perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan. Hal-
lituksen esityksessä (HE 309/1993 vp) todetaan seuraavaa: ”Yksityiselämän suoja lähtee siitä,
että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten ta-
hojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän piirin
tarkka määritteleminen on vaikeaa. Siihen kuuluu muun muassa yksilön oikeus määrätä itses-
tään ja ruumiistaan.”

Category
Tags

Share Picture

Add to

Flag Picture

Rate picture

Rate picture

Up next