Israel huutaa apua holokausti käynnissä juuri nyt

Donate

KIELIKELLO
Published on Mar 4, 2021
Täydellinen massamurha käynnissä. Ihmisoukeusäänet ja puolue vaiennettu ja sensuroitu. Lapset aiotaan rokottaa kesään mennessä. 16v vaaditaan rokotus jo nyt. Vihreä rokotuskortti vaaditaan jo joka
paikkaan.
https://tokentube.net/v/1462791135/ISRAELISSA-VAADITAAN-ROKOTEPASSI-TY%C3%96NTEKIJ%C3%96ILT%C3%84
https://tokentube.net/v/3174573485/Israel-sanoo-rokottavansa-12v-yl%C3%B6sp%C3%A4in-ennen-kes%C3%A4%C3%A4
https://tokentube.net/v/3500606878/Israelissa-kuolemien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-on-lis%C3%A4%C3%A4ntynyt-Covid-rokotusten-j%C3%A4lkeen


https://tokentube.net/v/3185020730/H%C3%A4lytyskellot-Israelista-NYT-

Rukoilkaa ihmiset Israelin puolesta.
Jakakaa !!!!!! Pleas share!!!!!

Israel TODAY rest of the World to follow?!!


Ministry of Health, Shalom.
Yesterday I returned to Israel after two months in Thailand for work reasons of Foreign Ministry Relations.
I am not vaccinated and I have not been ill… Unfortunately - it turns out.
When I arrived at the airport at Ben Gurion Airport, there was a feeling that "the shipment of the filthy Jews" from the Diaspora had arrived.
Those who were ill or resilient were told to go right and those who were not resilient were forced to go left.
Children, men, young people, old men, old women and people who all they wanted in life was to return to Israel for their family and work, of course after home isolation. And here after the selection, we met the policemen of the State of Israel who really spoke badly, spoke in jarring tones that were not at all pleasant to any normal Jewish ear. It just reminded me of the Reich in Germany.

David Cowan, [04.03.21 09:08]
The policemen were both with the undercover police and with the border police, a good amount for a football game though it was only about 35 people from the selection.
We had to go through the humiliation campaign in an exceptions committee, the answers are known in advance and whoever stumbled or raised his voice, straight came to the Israel Police and the Border Police, so that he would shut up or will be handcuffed and taken into custody or pay a fine of NIS 5,000.
I was particularly annoyed that a woman lying on the floor refused to vacate and then the director of the Ben Gurion Airport Exceptions Committee arrived and started screaming at her to get up immediately and go for a corona examination.
He reminded me of a German policeman screaming at a Jewish woman in the ghetto.
After an exceptions committee, I was marked with a pink bracelet as a Jew who needed a corona examination. An unpleasant situation that you are pushed in the nose and all those 50 people are looking at me, there is not even privacy. And by chance, there was a boy who was crying and his mother silenced him because he was told the police would come.
As a good Jew who served 30 years in the army, I took my belongings and got on the bus, walking in a column with the suitcase, women, old people, children and men.
Situation like in Nazi Germany...
Those who refuse to get on the bus receive either handcuffs or a fine of 5,000 NIS, of course we are good Jews so we got on the bus to the 'Olive Tree' concentration camp in Jerusalem - a filthy hotel with blankets from the Palmach days, not fresh food and musty rooms, just one big stench - I would love to send videos.
But we are filthy Jews with a fear of Corona and are treated accordingly.
It is simply a shame for the government, the Home Front Command and the Israeli police for behaving towards those "filthy Jews" who only wanted to spend the isolation in their home or in a hotel that is better than the 'Olive Tree' concentration camp."
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006403272064 -rest of World to follow?

Google käännös

Israel TÄNÄÄN muu maailma seurata? !!


Terveysministeriö, Shalom.
Eilen palasin Israeliin kahden kuukauden kuluttua Thaimaasta ulkoministeriön suhteiden vuoksi.
En ole rokotettu enkä ole ollut sairas ... Valitettavasti - käy ilmi.
Kun saavuin lentokentälle Ben Gurionin lentokentälle, tuntui, että "saastaisten juutalaisten lähetys" Diasporasta oli saapunut.
Sairaita tai joustavia käskettiin menemään oikealle, ja ne, jotka eivät olleet joustavia, pakotettiin lähtemään vasemmalle.
Lapset, miehet, nuoret, vanhat miehet, vanhat naiset ja ihmiset, joita he halusivat elämässään, olivat palata perheeseensä ja työhönsä Israeliin tietysti kodin eristämisen jälkeen. Ja täällä valinnan jälkeen tapasimme Israelin valtion poliiseja, jotka todella puhuivat huonosti, puhuivat röyhkeillä sävyillä, jotka eivät olleet lainkaan miellyttäviä kenellekään normaalille juutalaiselle korvalle. Se vain muistutti minua Saksan valtakunnasta.

David Cowan, [04.03.21 09:08]
Poliisit olivat sekä salapoliisin että rajapoliisin kanssa, hyvä summa jalkapallopelistä, vaikka valinnassa oli vain noin 35 henkilöä.
Meidän piti käydä läpi nöyryytyskampanja poikkeustoimikunnassa, vastaukset ovat tiedossa etukäteen, ja joka kompastui tai korotti äänensä, tuli suoraan Israelin poliisiin ja rajapolitiikkaan, jotta hän vaippaisi tai joutuisi käsirautoihin ja vietiin pidätetään tai maksetaan 5000 NIS: n sakko.
Minua ärsytti erityisesti se, että lattialla makaava nainen kieltäytyi vapauttamasta ja sitten Ben Gurionin lentokentän poikkeuskomitean johtaja saapui ja alkoi huutaa häntä nousemaan välittömästi ja menemään koronatutkimukseen.
Hän muistutti minua saksalaisesta poliisista huutamassa juutalaista naista gettossa.
Poikkeustoimikunnan jälkeen minut merkittiin vaaleanpunaisella rannekkeella juutalaisena, joka tarvitsi koronatutkimuksen. Epämiellyttävä tilanne, että sinut työnnetään nenään ja kaikki nuo 50 ihmistä katsovat minua, ei ole edes yksityisyyttä. Ja sattumalta oli poika, joka itki ja hänen äitinsä vaiensi hänet, koska hänelle kerrottiin poliisin tulevan.
Hyvänä juutalaisena, joka palveli 30 vuotta armeijassa, otin tavarani ja nousin bussille kävelemässä pylväässä matkalaukun, naisten, vanhusten, lasten ja miesten kanssa.
Tilanne kuin natsi-Saksassa ...
Ne, jotka kieltäytyvät nousemasta bussiin, saavat joko käsiraudat tai 5000 NIS: n sakon, tietysti olemme hyviä juutalaisia, joten pääsimme bussiin "Oliivipuun" keskitysleirille Jerusalemiin - saastaiseen hotelliin, jossa oli peittoja Palmach-päiviltä , ei tuoretta ruokaa ja ummehtuneita huoneita, vain yksi iso haisu - haluaisin lähettää videoita.
Mutta me olemme saastaisia ​​juutalaisia, jotka pelkäävät Coronaa, ja heitä kohdellaan vastaavasti.
Se on yksinkertaisesti sääli hallitukselle, kotirintakomennolle ja Israelin poliisille käyttäytymisestä niitä "saastaisia ​​juutalaisia" kohtaan, jotka halusivat vain viettää eristyksen kotonaan tai hotellissa, joka on parempi kuin oliivipuiden keskitysleiri. "
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006403272064 - Maailman levätä seurattavaa?

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video