Weimarin tuomioistuin kielsi maskien käytön, etäisyyden mittaamisen ja testauksen kouluissa

Donate

KIELIKELLO
Published on Apr 16, 2021
https://lockdownsceptics.org/2021/04/14/weimar-court-prohibits-mask-wearing-distancing-measures-and-rapid-testing-at-schools/
Weimarin tuomioistuin kieltää maskien käytön, etäisyyden mittaamisen ja nopean testauksen kouluissa

Saksan Weimarin tuomioistuin on päättänyt, että kahta koulua olisi estettävä - välittöminä - pakottamasta oppilaitaan naamareihin, määräämällä sosiaalisia etäisyystoimia ja vaatimalla SARS-CoV-2 -pikatestejä, sanomalla, että "valtio tätä aluetta sääntelevä lainsäätäjä on päässyt kauas tosiasioista, mikä on saanut näennäisesti historialliset mittasuhteet. Naamion pukeutumisen osalta tuomioistuin totesi, että "tartunnan riski ei vähene paitsi käytettäessä naamaria, mutta se lisääntyy [laajan] väärän maskin käsittelyn avulla". Tuomioistuin totesi myös, että "ei ole todisteita siitä, että etäisyyttä koskevien määräysten noudattaminen voi vähentää tartuntariskiä" ja että "säännöllinen pakko suorittaa koe asettaa lapsille psykologisen paineen, koska heidän kykynsä mennä kouluun kohdistetaan jatkuvasti testata". Äiti saattoi asian oikeuteen lastensuojelun perusteella.

Seuraavassa on artikkeli, jonka 2020 News julkaisi tästä päätöksestä - jonka Google on kääntänyt saksasta englantiin. Mielestämme se on niin hyvä, että toistamme sen kokonaan.

8. huhtikuuta 2021 Weimarin perhetuomioistuin päätti kiireellisessä menettelyssä (Az.: 9 F 148/21 - saatavana englanniksi täältä), että kahdelle Weimarin koululle kielletään välitön määräys määrätä oppilaille suu ja nenäpäällyste kaikenlaiset (erityisesti pätevien naamioiden, kuten FFP2-naamiot), AHA-vähimmäisetäisyyksien mukaiset ja / tai SARS-CoV-2 -pikatesteihin osallistuminen. Samalla tuomioistuin katsoi, että henkilökohtainen opetus on jatkettava.

Saksan tuomioistuimessa on nyt ensimmäistä kertaa saatu todiste Covid-vastaisten toimenpiteiden tieteellisestä merkityksellisyydestä ja tarpeellisuudesta. Hygienialääkäri professori tohtori Ines Kappstein, psykologi professori tohtori Christof Kuhbandner ja biologi professori ihmisbiologia Ulrike Kämmerer on kuultu.

Oikeudenkäynnit ovat ns. Lastensuojelumenettelyjä Saksan siviililain (BGB) 1666 §: n 1 ja 4 momentin mukaisesti, jonka äiti oli aloittanut kahdelle pojalleen 14-vuotiaana ja kahdeksanvuotiaana paikallisessa tuomioistuimessa - perheoikeus. Hän oli väittänyt, että hänen lapsiaan vahingoitettaisiin fyysisesti, psykologisesti ja kasvatuksellisesti ilman mitään hyötyä lapsille tai kolmansille osapuolille. Tämä loukkaisi myös lukuisia lasten ja heidän vanhempiensa lain, perustuslain ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisia ​​oikeuksia.

BGB: n 1666 §: n mukainen menettely voidaan aloittaa viran puolesta joko kenenkään ehdotuksesta tai ilman tällaista henkilöä, jos tuomioistuin katsoo, että puuttuminen on tarpeen lapsen edun vuoksi, BGB: n 1697a §.

Tutkittuaan tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen sekä arvioinut raportit Weimarin perhetuomioistuin tuli siihen tulokseen, että nyt kielletyt toimenpiteet ovat nykyisin riski lapsen henkiselle, fyysiselle tai henkiselle hyvinvoinnille siinä määrin, että jatkokehitys ilman puuttuminen todennäköisesti kohtuullisen todennäköisesti ennakoi merkittävää haittaa.

Tuomari totesi:

… Lapsia ei vaaranna pelkästään henkinen, fyysinen ja hengellinen hyvinvointi, vaan heitä vahingoittaa tällä hetkellä myös velvollisuus käyttää kasvonaamioita koulun aikana ja pitää etäisyys toisistaan ​​ja muista ihmisistä. Tämä rikkoo lukuisia lasten ja heidän vanhempiensa lain, perustuslain ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisia ​​oikeuksia. Tämä koskee erityisesti oikeutta persoonallisuuden vapaaseen kehitykseen ja fyysiseen koskemattomuuteen, joka sisältyy peruslain 2 artiklaan, ja oikeutta peruslain 6 artiklasta vanhempien koulutukseen ja hoitoon (myös terveydenhoitotoimenpiteiden osalta) ja ”esineitä”, joita lapset kantavat)…

Tuomarillaan tuomari vahvistaa äidin arvion:

Lapset vahingoittuvat fyysisesti, psykologisesti ja kasvatuksellisesti ja heidän oikeuksiaan loukataan ilman mitään hyötyä lapsille itselleen tai kolmansille osapuolille.

Tuomioistuimen tuomion mukaan koulun hallintovirkamiehet, opettajat ja muut eivät voineet vedota toimenpiteiden perustana oleviin valtion lainsäädäntöihin, koska ne ovat perustuslain vastaisia ​​ja pätemättömiä. Syy: Rikkotte oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaa suhteellisuusperiaatetta (peruslain 20, 28 §).

[Tuomari totesi]:

Tämän periaatteen mukaisesti, joka tunnetaan myös liiallisen kieltona, laillisen tarkoituksen saavuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden on oltava sopivia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia kapeammassa merkityksessä - toisin sanoen punnittaessa niillä saavutettuja etuja ja haittoja. Toimenpiteet, jotka eivät ole näyttöön perustuvia, toisin kuin IfSG: n 1 §: n 2 momentti, eivät jo sovi niiden periaatteessa laillisen tarkoituksen saavuttamiseen, nimittäin terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormituksen välttämiseen tai SARS-CoV- 2 virus. Joka tapauksessa ne ovat kuitenkin suhteettomia suppeammassa mielessä, koska niiden aiheuttamia huomattavia haittoja / vakuuksia ei korvata mitään havaittavaa etua lapsille itselleen tai kolmansille osapuolille.

Hän selventää:

Siitä huolimatta on huomattava, että osallistujien ei tarvitse perustella oikeuksiensa loukkaamisen perustuslain vastaisuutta, vaan pikemminkin Thüringenin vapaan valtion, joka rikkoo osavaltioiden lainsäädäntöihin osallistuvien oikeuksia, on osoitettava. tarvittavat tieteelliset todisteet siitä, että määrätyt toimenpiteet soveltuvat aiottuihin tarkoituksiin ja että ne ovat tarvittaessa oikeasuhteisia. Toistaiseksi sitä ei ole vielä tapahtunut.

1. Naamioista ja etäisyydestä annettujen sääntöjen noudattamatta jättäminen ei hyödytä itse lapsia eikä kolmansia osapuolia

Vakuuttaakseen tuomioistuimen asiantuntijaprofessori Kappstein, arvioinut maskien koko kansainvälisen tietotilanteen, totesi, että tieteellisillä todisteilla ei ole osoitettu maskien tehokkuutta terveille ihmisille julkisesti.

Tuomio sanoo:

Tieteelliset tosiseikat eivät myöskään tue "kolmansien osapuolten suojaa" ja "huomaamatonta lähetystä", joilla RKI perusteli "uudelleenarviointia". Luotettavuus, matemaattiset arviot ja subjektiiviset arvioinnit mielipiteissä eivät voi korvata väestöpohjaisia ​​kliinisiä-epidemiologisia tutkimuksia. Kokeelliset tutkimukset maskien suodattimien suorituskyvystä ja matemaattiset estimaatit eivät sovi todistamaan tehokkuutta tosielämässä.

Kansainväliset terveysviranomaiset kannattavat naamioiden käyttöä julkisissa tiloissa, mutta sanovat myös, että tieteellisistä tutkimuksista ei ole todisteita tästä. Pikemminkin kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat tieteelliset tulokset viittaavat siihen, että naamioilla ei ole vaikutusta infektioprosessiin. Kaikki julkaisut, joihin viitataan todisteina naamioiden tehokkuudesta julkisissa tiloissa, eivät salli tätä johtopäätöstä. Tämä pätee myös niin sanottuun Jena-tutkimukseen, kuten asiantuntija selittää yksityiskohtaisesti raportissa. Koska Jena-tutkimus - kuten valtaosa muista tutkimuksista - puhtaasti matemaattinen arviointi- tai mallintamistutkimus, joka perustuu teoreettisiin oletuksiin ilman todellista kontaktiseurantaa makrotalouden alan kirjailijoiden kanssa ilman epidemiologista tietoa, on edelleen ratkaiseva, kuten yksityiskohtaisesti selitetään arvioijan mukaan epidemiologisia tosiseikkoja ei otettu huomioon, että infektioarvot - - ennen maskin asettamista Jenaan 6. huhtikuuta 2020 (noin kolme viikkoa myöhemmin koko Saksassa) - laskivat merkittävästi ja maaliskuun 2020 loppuun mennessä Jenassa ei ollut enää merkityksellisiä infektioita.

Naamiot ovat paitsi hyödyttömiä myös vaarallisia, tuomioistuin totesi:

Kuten arvioija selittää edelleen, jokainen naamio on käytettävä oikein, jotta se olisi periaatteessa tehokas. Naamioista voi tulla saastumisriski, jos niitä kosketetaan. Toisaalta väestö ei kuitenkaan käytä niitä oikein, ja toisaalta niitä kosketetaan usein käsillään. Tämä näkyy myös poliitikoilla ... televisiossa. Populaatiota ei opetettu käyttämään naamioita oikein, ei ollut selitystä siitä, kuinka pestä kädet liikkeellä tai miten desinfioida kätesi tehokkaasti. Sitä [ei myöskään opetettu], miksi käsien hygienia on tärkeää ja kuinka olla varovainen, ettet kosketa silmiäsi, nenääsi ja suustasi käsillä. Väestö jäi käytännössä yksin naamioiden kanssa. Tartunnan riski ei vähene paitsi maskin pukeutumisella, mutta se kasvaa myös maskin väärällä käsittelyllä. Asiantuntija selittää raportissaan tämän yksityiskohtaisesti sekä sen, että… on epärealistista saavuttaa väestön asianmukainen käyttö.

Tuomiossa [sanottiin]:

SARS-CoV-2: n leviäminen "aerosolien" kautta, ts. Ilman kautta, ei ole lääketieteellisesti uskottavaa ja tieteellisesti todistamatonta. Se edustaa hypoteesia, joka palaa pääasiassa aerosolifyysikoihin, jotka arvostelijan mukaan ymmärrettävästi eivät pysty arvioimaan lääketieteellisiä suhteita erikoisalansa perusteella. "Aerosoliteoria" on erittäin haitallinen ihmisten rinnakkaiselolle ja tarkoittaa, että ihmiset eivät voi enää tuntea olonsa turvalliseksi missään sisätiloissa, ja jotkut pelkäävät jopa "aerosolien" aiheuttamia infektioita rakennusten ulkopuolella. Yhdessä "huomaamattoman" tartunnan kanssa "aerosoliteoria" tarkoittaa, että jokaisella muulla ihmisellä on infektioriski.

Muutetuista politiikan lausunnoista naamioiksi, ensin kangasnaamareiksi vuonna 2020, sitten vuoden 2021 alusta joko kirurgisissa naamioissa tai FFP2-naamioissa, ei ole selkeää linjaa. Vaikka kirurgiset naamarit ja FFP-naamiot ovat molemmat lääketieteellisiä naamioita, niillä on erilaiset toiminnot, eivätkä ne ole siten keskenään vaihdettavissa. Joko päätökset tehneet poliitikot eivät itse ymmärtäneet, mihin [kukin] maskityyppi periaatteessa sopii, tai sillä ei ole merkitystä heille, vaan vain maskin symbolinen arvo. Asiantuntijan näkökulmasta politiikan naamiopäätökset ovat käsittämättömiä ja lievästi sanottuna niitä voidaan kuvata epätodennäköisiksi.

Tarkastaja huomauttaa myös, että etäisyyden pitämisestä lääketieteellisen potilaan hoidon ulkopuolella ei ole tieteellisiä tutkimuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että heidän mielestään tuomioistuimen vakuuttamiseksi voidaan laatia vain seuraavat säännöt:

1. Noin 1,5 m: n (1-2 m) etäisyyden pitämistä kasvokkain, jos jommallakummalla ihmisistä on kylmän oireita, voidaan pitää järkevänä toimenpiteenä. Tieteellisessä mielessä sitä ei kuitenkaan ole turvattu, mutta on vain todisteita ... että se on tehokas toimenpide suojautua kosketukselta taudinaiheuttajan kanssa pisaroilla hengityseritteitä, jos yhteyshenkilöllä on kylmän merkkejä. Kokonaismatkalla ei sen sijaan ole järkeä suojata itseäsi, jos yhteyshenkilöllä on kylmä.

2. Tieteelliset tiedot eivät tue yleisen etäisyyden tai jopa vain noin 1,5 metrin (1-2 m) etäisyyden pitämistä, kun kenellekään läsnä olevista ihmisistä ei ole merkkejä kylmästä. Seurauksena on kuitenkin, että ihmisten rinnakkaiselo ja etenkin lasten huoleton kontakti heikentyvät vakavasti, eikä infektiosuojan kannalta ole mitään hyötyä.

3. Opiskelijoiden tai opettajien ja opiskelijoiden tai työssä olevien kollegoiden väliset läheiset kontaktit, eli alle 1,5 m (1-2 m), eivät aiheuta riskiä, ​​vaikka toisella yhteyshenkilöstä olisi kylmän merkkejä , koska tällaisten kontaktien kesto koulussa tai jopa aikuisten kanssa jonnekin julkisuudessa on aivan liian lyhyt pisaroiden välittämiseen. Tämä näkyy myös kotitalouksien tutkimuksissa, joissa huolimatta läheisestä rinnakkaiselosta useiden iho- ja limakalvokontaktien kanssa vain harvat kotitalouden jäsenet sairastuvat, kun jollakin on hengitystieinfektio.

Tuomioistuin seurasi myös professori Kappsteinin arviointia oireenmukaisten, oireettomien ja oireettomien ihmisten siirtonopeuksista. Se sanoi:

Hänen lausuntojensa mukaan ennalta oireettomat lähetykset ovat mahdollisia, mutta eivät väistämättömiä. Joka tapauksessa hänen mukaansa ne ovat merkittävästi pienempiä arvioitaessa todellisia kontaktiskenaarioita kuin matemaattista mallintamista käytettäessä.

Joulukuussa 2020 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa meta-analyysillä Covid-tartunnoista kotitalouksissa… verrataan korkeampaa, mutta silti ei liiallista, 18 prosentin oireiden aiheuttavien indeksien siirtonopeutta ja erittäin vähäistä oireettomissa tapauksissa vain 0,7 prosentin siirtonopeutta. Mahdollisuus oireettomien [aiemmin] terveiden ihmisten välittämiseen virus on siten merkityksetön.

Yhteenvetona tuomioistuin totesi:

Ei ole todisteita siitä, että erityyppiset kasvonaamarit voivat vähentää SARS-CoV-2: n aiheuttamaa infektioriskiä ollenkaan tai jopa merkittävästi. Tämä lausunto koskee kaiken ikäisiä ihmisiä, lapset ja nuoret mukaan lukien, sekä oireettomia, oireettomia ja oireenmukaisia ​​ihmisiä.

Päinvastoin, on pikemminkin mahdollista, että useammin käsien ja kasvojen välinen kosketus maskia käytettäessä lisää riskiä joutua taudinaiheuttajan tai saattaa se kosketuksiin muiden ihmisten kanssa. Yleisölle ei ole julkisen tai yksityisen infektioriskiä, ​​jota kasvonaamioiden (tai muiden toimenpiteiden) käyttö voisi vähentää. Ei ole näyttöä siitä, että etäisyyttä koskevien määräysten noudattaminen voisi vähentää tartuntariskiä. Tämä koskee kaiken ikäisiä ihmisiä, lapset ja nuoret mukaan lukien.

Jopa asiantuntijaprofessorin kattavien havaintojen jälkeen, Kuhbandnerin mukaan, "toistaiseksi ei ole korkealaatuista tieteellistä näyttöä siitä, että kasvonaamiot voivat vähentää merkittävästi infektioriskiä".

Asiantuntijan havaintojen mukaan RKI: n suositukset ja ammattiliittojen S3-ohjeet perustuvat havainnointitutkimuksiin, suodatintehon laboratoriokokeisiin ja mallintamistutkimuksiin, jotka tarjoavat vain vähän ja hyvin vähän todisteita, koska ei oikeastaan ​​päteviä johtopäätökset tällaisten tutkimusten vaikutuksista taustalla olevan metodologian vuoksi voidaan poistaa naamioista jokapäiväisessä elämässä ja kouluissa. Lisäksi yksittäisten tutkimusten tulokset ovat heterogeenisiä, ja uudemmat havainnointitutkimukset tarjoavat myös ristiriitaisia ​​tuloksia.

Tuomari totesi:

Lisäksi missä määrin infektioriskiä voidaan vähentää maskia käytettäessä kouluissa, on hyvin vähän, koska infektioita esiintyy hyvin harvoin kouluissa myös ilman naamioita. Näin ollen absoluuttinen riskien vähennys on niin alhainen, että pandemiaa ei voida taistella asianmukaisella tavalla sen kanssa…

Asiantuntijan mukaan tällä hetkellä väitetysti lisääntyvä lasten infektioiden määrä johtuu todellisuudessa siitä, että testien määrä lapsilla on kasvanut jyrkästi. Koska infektioriski kouluissa on hyvin pieni, vaikka uuden virusvaihtoehdon B.1.1.7 infektioprosentti kasvaisi tutkimuksissa oletetulla alueella, ei ole odotettavissa, että virus leviää kouluissa kasvaa merkittävästi.

Tämän pienen hyödyn kompensoivat lukuisat mahdolliset lasten fyysiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät haittavaikutukset, joita monien lasten olisi kärsittävä yksittäisen infektion estämiseksi. Asiantuntija esittelee nämä yksityiskohtaisesti muun muassa Pediatrian lehdessä julkaistun sivuvaikutusten rekisterin avulla.

2. PCR-testien ja pikatestien epäasianmukaisuus infektioiden ilmaantuvuuden mittaamiseksi

PCR-testistä tuomioistuin kirjoitti:

… Kappstein huomauttaa raportissaan, että käytetyllä PCR-testillä voidaan havaita vain geneettinen materiaali, mutta ei sitä, tuleeko RNA viruksista, jotka kykenevät tartuntaan ja siten replikoitumaan (= kykenevät lisääntymään)…

Molekyylibiologian asiantuntijaraportissaan Kämmerer vahvistaa, että PCR-testi - vaikka se suoritettaisiin oikein - ei voi antaa mitään lausuntoa siitä, onko henkilö saanut tartunnan aktiivisella patogeenillä vai ei.

Koska testi ei pysty erottamaan ”kuollutta” ainetta, esim. täysin vaaraton genomifragmentti jäännöksenä kehon oman immuunijärjestelmän taistelusta vilustumista tai flunssaa vastaan ​​(tällaisia ​​genomifragmentteja löytyy useita kuukausia sen jälkeen, kun immuunijärjestelmä on ”käsitellyt” ongelmaa) ja ”elävästä” aineesta, ts. "Tuore", lisääntymisvirus.

Esimerkiksi PCR: ää käytetään rikosteknologiassa jäljentämään DNA-hiuksia jäännöksistä tai muista hivenaineista PCR: n avulla siten, että tekijän (tekijöiden) geneettinen alkuperä voidaan tunnistaa ("geneettinen sormenjälki").

Vaikka kaikki olisi tehty oikein ”PCR: ää suoritettaessa, mukaan lukien kaikki valmisteluvaiheet (PCR: n suunnittelu ja perustaminen, näytteenotto, valmistelu ja PCR: n suorittaminen) ja testi on positiivinen, ts. Genomisekvenssi havaitsee… tietyn” Corona ”-viruksen ( SARS-CoV-2), tämä ei tarkoita missään olosuhteissa, että positiivisen testin saanut henkilö on saanut replikoituvan SARS-CoV-2: n tartunnan ja siten muille Ihmisille tarttuvaa = vaarallista.

Sen sijaan aktiivisen SARS-CoV-2-infektion määrittämiseksi on käytettävä muita, erityisesti diagnoosimenetelmiä, kuten replikoitumiskykyisten virusten eristäminen.

Huolimatta siitä, että SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman infektion määrittäminen PCR-testillä on perustavanlaatuista, PCR-testin tulokset riippuvat myös asiantuntija professori Dr.: n rahastonhoitajasta. Rahastonhoitaja riippuu useista parametreista, jotka toisaalta aiheuttavat huomattavia epävarmuustekijöitä ja toisaalta niitä voidaan manipuloida siten, että saavutetaan monia tai muutama (ilmeisesti) positiivinen tulos.

Kaksi silmiinpistävää virhelähdettä tulisi erottaa.

Yhtäältä tämä sisältää testattavien kohdegeenien lukumäärän. Tämä vähennettiin peräkkäin alkuperäisestä kolmesta yhteen WHO: n ohjeiden mukaisesti.

Asiantuntija laskee, että vain yhden testattavan kohdegeenin käyttö 100 000 testin sekapopulaatiossa yhden ainoan tartunnan saaneen henkilön kanssa johtaa 2690 väärän positiivisesti testatun ihmisen tulokseen laboratorioiden välisessä vertailussa määritetyn keskimääräisen virhesuhteen vuoksi . Jos käytettäisiin kolmea kohdegeeniä, olisi vain 10 väärää positiivista.

Jos suoritetut 100 000 testiä suoritettaisiin 100 000 kaupungin / piirin kansalaisen edustajalle seitsemän päivän kuluessa, tämä käytettyjen kohdegeenien väheneminen pelkästään "päivittäisen esiintyvyyden" suhteen johtaa 10 väärän positiivisen eroon verrattuna 2690 väärää positiivista ja sitä riippuen kansalaisten vapauden rajoitusten vakavuudesta.

Jos PCR-analyysiin olisi käytetty oikeaa kolmen tai jopa parempaa (esimerkiksi Thaimaassa) jopa kuuden geenin "kohdelukua", positiivisten testien määrä ja siten "seitsemän päivän ilmaantuvuus" olisi ollut melkein täysin nolla pienennetty.

Toisaalta yksi virhelähteistä on ns. Ct-arvo, ts. Monistus- / kaksinkertaistusvaiheiden määrä, johon asti testi on edelleen luokiteltu "positiiviseksi".

Tarkastaja huomauttaa, että yksimielisen tieteellisen lausunnon mukaan kaikilla "positiivisilla" tuloksilla, jotka tunnustetaan vasta 35 vuoden jaksolta, ei ole tieteellistä (eli ei näyttöön perustuvaa) perustaa. Alueella ct-arvo 26-35 testi voidaan arvioida positiiviseksi vain virusviljelyyn verrattuna. RT-qPCR-testi SARS-CoV-2: n havaitsemiseksi, jota levitettiin maailmanlaajuisesti WHO: n avulla, kuitenkin (ja kaikkien muiden siihen perustuvien testien perusteella) asetettiin 45 jaksoksi ilman CT-arvoa "Positiivinen" määritellä.

Lisäksi käytettäessä RT-q-PCR-testiä on noudatettava WHO: n tiedonantoa IVD-käyttäjille 2020/05 (tuomioistuimen oikeudellisten tietojen nro 12). Tämän jälkeen, jos testitulos ei vastaa tutkitun henkilön kliinisiä havaintoja, on otettava uusi näyte, suoritettava lisätutkimus ja tehtävä differentiaalidiagnostiikka; vasta sitten positiivinen testi voidaan laskea näiden eritelmien mukaisesti.

Asiantuntijaraportin lausuntojen mukaan massatestissä käytetyt nopeat antigeenitestit eivät voi antaa mitään tietoa tarttuvuudesta, koska niiden avulla voidaan havaita vain proteiinikomponentit, jotka eivät liity ehjään, replikoituvaan virukseen.

Testattujen henkilöiden tarttuvuuden arvioimiseksi vastaavaa suoritettua positiivista testiä (samanlainen kuin RT-qPCR) olisi verrattu erikseen virusten viljelyyn testinäytteestä, mikä on mahdotonta vaihtelevat ja tarkistamattomat testiolosuhteet.

Lopuksi asiantuntija huomauttaa, että testien matala spesifisyys aiheuttaa suuren määrän vääriä positiivisia tuloksia, joilla on tarpeettomia henkilökohtaisia ​​(karanteeni) ja sosiaalisia (esim. Suljettujen koulujen, "tautipesäkkeitä koskevien ilmoitusten") seurauksia, kunnes ne osoittautuvat vääriksi positiivisia. Virhevaikutus, ts. Suuri määrä vääriä positiivisia, on erityisen voimakas testeissä niille, joilla ei ole oireita.

On huomattava, että käytetty PCR-testi sekä nopeat antigeenitestit, kuten asiantuntijat ovat todistaneet, eivät periaatteessa sovi SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman infektion määrittämiseen. Lisäksi on olemassa kuvatut virhelähteet ja muut raportissa luetellut lähteet, joilla on vakavia vaikutuksia, joten Thüringenin (ja koko maan) SARS-CoV-2: n aiheuttaman infektioprosessin asianmukainen määrittäminen ei ole edes alkeellista.

Joka tapauksessa valtion lainsäätäjät käyttävät väärin termiä "esiintyvyys". Koska "ilmaantuvuus" tarkoittaa itse asiassa uusien sairauksien esiintymistä määritellyssä ihmisryhmässä (toistuvasti testattu ja mahdollisesti lääketieteellisesti tutkittu) määrätyn ajan kuluessa, katso tuomioistuimen oikeudellisten tietojen numero 11. Itse asiassa määrittelemättömiä ihmisryhmiä testataan määrittelemättömillä ajanjaksoilla, joten "esiintyvyydeksi" ilmoitettu on vain yksinkertaisten raportointitasojen kysymys.

Joka tapauksessa WHO: n tiedotteessa lokakuussa 2020 julkaistun lääketieteellisen tiedemiehen ja tilastotieteilijän John Ioannidisin, joka on yksi maailman suosituimmista tiedemiehistä, metatutkimuksen mukaan infektiokuolleisuusaste on 0,23%, joten se ei ole korkeampi kuin kohtalainen influenssaepidemiat.

Ioannidis pääsi tammikuussa 2021 julkaistussa tutkimuksessa myös siihen tulokseen, että lukkoilla ei ollut merkittävää hyötyä.

3. Oikeuden itsemääräämisoikeuteen tietojen loukkaaminen koetesteissä tehtävillä pikatesteillä

[Tuomioistuin jatkoi:]

Peruslain 2 §: n 1 momentissa tarkoitettu oikeus itsemääräämisoikeuteen osana yleistä persoonallisuusoikeutta on yksilön oikeus lähtökohtaisesti päättää itse henkilökohtaisten tietojensa paljastamisesta ja käytöstä. Nämä henkilötiedot sisältävät myös testituloksen. Tämä on myös yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen henkilökohtaisen terveyden "päivämäärä", joka ei periaatteessa ole kenenkään asia.

Tämä perusoikeuksien loukkaaminen on myös perustuslain vastaista. Koska koulujen testimenettelyjen avulla näyttää väistämättömältä, että lukuisat muut ihmiset (luokkatoverit, opettajat, muut vanhemmat) tietäisivät esimerkiksi "positiivisesta" testituloksesta.

Tämä pätee myös, jos ostosmahdollisuuksien tai kulttuuritapahtumien saannille asetetaan samanlaisia ​​testiesteitä.

Lisäksi valtion lain mukainen koululaisten mahdollinen testivelvoite ei jo kuulu infektiosuojalain piiriin - huolimatta siitä, että tämä puolestaan ​​altistuu huomattaville perustuslaillisille huolenaiheille.

IfSG: n 28 §: n mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet siellä määritellyllä tavalla, jos tunnistetaan "sairaat, epäiltävät sairaudet, epäillyt tarttuvat henkilöt tai taudin poistaneet henkilöt". IFSG: n 29 §: n mukaan nämä voidaan alistaa tarkkailuun ja niiden on sitten siedettävä myös tarvittavat tutkimukset.

Baijerin hallintotuomioistuin kieltäytyi 2. maaliskuuta 2021 tekemässään päätöksessä, viite: 20 NE 21.353, pitämästä hoitokodissa olevia työntekijöitä sairaina, epäiltyinä sairaina tai keskeyttäneinä alusta alkaen. Tämän pitäisi koskea myös koululaisia. Luokittelu epäillyksi tarttuvaksi ei ole myöskään kysymys.

Liittovaltion hallintotuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jokaisen, jolla on ollut riittävän todennäköinen yhteys tartunnan saaneeseen henkilöön, epäillään olevan tarttuvaa IfSG: n 2 §: n 7 tarkoittamassa merkityksessä; pelkkä kaukainen todennäköisyys ei riitä. Vaaditaan, että oletus, että sairastunut henkilö on niellyt taudinaiheuttajia, on todennäköisempää kuin päinvastoin. Ainoa ratkaiseva tekijä tartunnan epäilemisessä on aiemman tartuntaprosessin todennäköisyys, ks. Tuomio 22.3.2012 - 3 C 16/11 - juris Rn. 31 ff. BayVGH, op. Cit., On hylännyt tämän hoitoalan ammattilaisille. Mikään muu ei koske koululaisia.

4. Lasten oikeus koulutukseen

Lasten oikeudesta koulutukseen tuomari totesi:

Koululaiset eivät ole vain valtion lain säätämän pakollisen koulutuksen alaisia, mutta heillä on myös laillinen oikeus koulutukseen.

Tämä johtuu myös Saksassa sovellettavan lain YK: n lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 28 ja 29 artiklasta.

Tämän mukaan kaikkien sopimusvaltioiden on paitsi tehtävä peruskoulu pakolliseksi ja maksuttomaksi kaikille, myös edistettävä erilaisten yleissivistävän ja ammatillisen asteen oppilaitosten kehittämistä, saatettava ne kaikkien lasten saataville (!) Ja toteuttaa asianmukaisia ​​toimenpiteitä, kuten [vastaamaan] maksuttomaan käyttöönottoon ja taloudellisen tuen antamiseen tarvittaessa. YK: n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 29 artiklan mukaisia ​​koulutustavoitteita on noudatettava.

5. Tulos

Tuomari tiivisti päätöksensä seuraavasti:

Koululaisille asetettu pakko käyttää naamiota ja pitää etäisyys toisistaan ​​ja kolmansista osapuolista vahingoittaa lapsia fyysisesti, psykologisesti, kasvatuksellisesti ja heidän psykososiaalisessa kehityksessään ilman, että lapsille itselleen tai kolmansille osapuolille koituu vain marginaalista hyötyä. Kouluilla ei ole merkittävää roolia "pandemia" -tapahtumassa.

Käytetyt PCR-testit ja pikatestit ovat periaatteessa yksinään eivätkä edes aluksi sopivia SARS-CoV-2-viruksen "tartunnan" määrittämiseen. Asiantuntijaraportin lausuntojen mukaan tämä johtuu jo Robert Koch -instituutin omista laskelmista. RKI-laskelmien mukaan, kuten asiantuntijaprofessori tohtori Kuhbandner selittää, pikatesteillä tehtävissä massakokeissa oireista riippumatta todennäköisyys saada todellinen tartunta, jos positiivinen tulos saadaan, on vain 2%, kun esiintyvyys on 50 (testispesifisyys 80% , testiherkkyys 98%). Tämä tarkoittaisi: Jokaista kahta aidosti positiivista pikatestitulosta kohden olisi vääriä positiivisia pikatestituloksia, jotka kaikki olisi sitten testattava uudelleen PCR-testillä.

(Säännöllistä) pakkoa suorittaa perusteettomia massakokeita oireettomille henkilöille, ts. Terveille ihmisille, joille lääketieteellinen indikaatio jo puuttuu, ei voida määrätä, koska se on suhteetonta sillä saavutettavaan vaikutukseen. Samaan aikaan säännöllinen pakko tehdä testi asettaa lapsille psykologisen paineen, koska heidän kykynsä käydä koulua koetellaan jatkuvasti.

Lopuksi tuomari totesi:

Perustuu Itävallassa tehtyihin tutkimuksiin, joissa peitteitä ei käytetä peruskouluissa, mutta pikatestit suoritetaan kolme kertaa viikossa asiantuntijan prof.Kuhbandnerin selitysten mukaan:

100 000 ala-asteen oppilaiden olisi sietettävä kaikki sivuvaikutukset, jotka liittyvät maskin käyttämiseen viikon ajan estääkseen vain yhden infektion viikossa.

Tämän tuloksen kuvaaminen suhteettomaksi olisi täysin riittämätön kuvaus. Pikemminkin se osoittaa, että tätä aluetta säätelevä valtion lainsäätäjä on päässyt kauas tosiasioista, jotka ovat saaneet näennäisesti historialliset mittasuhteet.

Suomen korruptoituneesta virkarikollisuudesta.
https://youtube.com/c/TotuusRikosTruthCrime

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay